Συνάντηση με Πρύτανη Π.Κ. (09/06/2017)

Συνάντηση με Πρύτανη Π.Κ. (09/06/2017)

Η παρούσα επιστολή (εδώ σε PDF) αποτελεί συνοπτική ενημέρωση σε συνέχεια της συνάντησης που διεξήχθη στο γραφείο της Πρυτανείας(09/06/2017) μεταξύ του Πρύτανη του Π.Κ. Καθ. Κωνσταντίνου Χριστοφίδη και εκπροσώπων της Συντεχνίας Δ.Ε.Δ.Ε. Είναι βασισμένη στα πρακτικά που κρατήσαμε κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τη σύμφωνη γνώμη του Πρύτανη.

Μέρος Α

Συμφωνήθηκαν τα εξής:
1. Όλα τα προγράμματα του Π.Κ. για χρηματοδότηση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (postdocs) θα έχουν εφεξής ελάχιστο ετήσιο μεικτό (gross) μισθό €25000.

2. Η ωριαία αμοιβή των μη μόνιμων διδασκόντων με διδακτορικό, η οποία μετά τις δύο συνεχόμενες μειώσεις των τελευταίων χρόνων βρίσκεται στα €55 (από €68 σε €60 το 2013 και από €60 σε €55 το 2015), θα αυξηθεί άμεσα.

3. Όλοι ανεξαιρέτως οι Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας και οι Ειδικοί Επιστήμονες Έρευνας θα έχουν τη δυνατότητα αίτησης για πρόσβαση στο κονδύλι 311 με σκοπό τη χρηματική υποστήριξη της συμμετοχής τους σε επιστημονικά συνέδρια και παρουσίασης της έρευνάς τους.

4. Με την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου για όλους ανεξαιρέτως τους Ειδικούς Επιστήμονες Διδασκαλίας, Έρευνας και Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές θα δίνεται αυτόματη ετήσια πρόσβαση στη βιβλιοθήκη για σκοπούς σωστής εκτέλεσης διδακτικού ή/και ερευνητικού έργου.

5. Όλοι ανεξαιρέτως οι Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας, Έρευνας και οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές (post-docs) θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου στις Πρυτανικές εκλογές και στις εκλογές για τη Σύγκλητο.

6. Με την ολοκλήρωση των καινούργιων κτηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής, το Π.Κ. προτίθεται να προκηρύξει θέσεις Εργαστηριακών Επιστημόνων (Lab Scientists)5ετούς διάρκειας και με δυνατότητα ανανέωσης.

7. Μεγάλος αριθμός Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας σε διάφορα τμήματα διδάσκει μαθήματα βασικού κορμού, υποχρεωτικά για διάφορα προγράμματα σπουδών, λόγω έλλειψης θέσεων Δ.Ε.Π. Καθώς υπάρχει δυνατότητα τα επόμενα χρόνια το Π.Κ. να ανοίξει νέες θέσεις Δ.Ε.Π., μέχρι τότε δύναται η αύξηση της κατανομής θέσεων Επισκεπτών Λεκτόρων ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων με σκοπό να μειωθεί σε κάποιο βαθμό η  χρήση ωρομίσθιου προσωπικού για την κάλυψη πάγιων αναγκών.

Μέρος Β

Στη βάση των πιο πάνω συμφωνηθέντων παραθέτουμε τα εξής:

1. Σχετικά με το σημείο 1 (Μέρος Α), σε περίπτωση καθήκοντος διδασκαλίας ενός μαθήματος ετησίως, στο πλαίσιο της σύμβασης του μεταδιδακτορικού ερευνητή αυτό θα πρέπει να αμείβεται επιπλέον με βάση την ωριαία αμοιβή που θα αποφασιστεί σύμφωνα με το σημείο 2 (Μέρος Α).

2. Σχετικά με το σημείο 2 (Μέρος Α), προτείνουμε την επαναφορά της ωριαίας αμοιβής στα €68, όπως ήταν πριν από τις μειώσεις αμοιβών στο Π.Κ., αλλά και όπως διατηρείται σήμερα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.).

Μέρος Γ

Διατηρούμε τη διαφωνία μας στα εξής:

1. Διαφωνούμε με τον κανονισμό για περιστολή του δικαιώματος διδασκαλίας των Ειδικών Επιστημόνων σε έξι εξάμηνα ανά πέντε χρόνια. Ως Δ.Ε.Δ.Ε. εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η πρόσληψη νέων άπειρων συναδέλφων, στην οποία λέγεται ότι σκοπεύει το μέτρο, μπορεί να εξυπηρετηθεί με ποσόστωση και κράτηση αριθμού θέσεων, ειδικά για νέους συναδέλφους (0-3 χρόνια μετά την απόκτηση διδακτορικού) και όχι με τον καθολικό και γενικό αποκλεισμό των πιο έμπειρων από τη διδασκαλία, παραβλέποντας προσόντα και ποιότητα διδασκαλίας που αξιολογείται κάθε χρόνο από τα τμήματα που αποφασίζουν.

2. Σε αντίθεση με τον κ. Πρύτανη επιθυμούμε τη συνεισφορά του εργοδότη για ένταξη των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας και των Μεταδιδακτορικών ερευνητών στο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους του Π.Κ. Ο κ. Πρύτανης αντιπρότεινε την πιθανή δυνατότητα ένταξης στο ασφαλιστικό σχέδιο των φοιτητών. Ως Δ.Ε.Δ.Ε. διατηρούμε τις έντονες επιφυλάξεις μας επί της προαναφερθείσας αντιπρότασης, μιας και δεν αντιμετωπίζει επί της ουσίας το πολύ σημαντικό θέμα της ίσης πρόσβασης σε κοινωνικές παροχές όλων των εργαζομένων του Π.Κ.

3. Υποστηρίζουμε την κατοχύρωση του δικαιώματος επίβλεψης ερευνητικών δραστηριοτήτων πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών από Ειδικούς Επιστήμονες Διδασκαλίας και Έρευνας με διδακτορικό και Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές. Ως Δ.Ε.Δ.Ε. καλούμε την επανεξέταση και αναθεώρηση του κανονισμού με σκοπό την επίσημη αναγνώριση της επίβλεψης φοιτητών από μη μέλη Δ.Ε.Π., μιας και άτυπα συμβαίνει σε όλα
ανεξαιρέτως τα τμήματα του Π.Κ.

4. Διαφωνούμε με το όποιο μέτρο καθολικής παρακράτησης μισθού από Ειδικούς Επιστήμονες διδασκαλίας για πρόληψη περιπτώσεων καθυστέρησης υποβολής βαθμολογιών διότι θεωρούμε ότι αποτελεί διάκριση, ότι είναι αντιδεοντολογικό και ότι θα είναι και αναποτελεσματικό ως προς την στόχευση του. Θεωρούμε ότι αν το όποιο μέτρο τελικά αποφασιστεί για αυτό το θέμα θα πρέπει να είναι στοχευμένο απέναντι σε όποιους δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και όχι καθολικό και προληπτικό.

Με βάση τα πιο πάνω, καλούμε το Πρυτανικό Συμβούλιο, τη Σύγκλητο και την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου να θέσουν, να εξετάσουν και να εφαρμόσουν τα συμφωνηθέντα (Μέρος Α), λαμβάνοντας υπόψη και τις επιμέρους προτάσεις (Μέρος Β) της Δ.Ε.Δ.Ε. Επίσης ζητάμε τη δυνατότητα περαιτέρω διαβούλευσης των αρχών του Π.Κ. με τη Δ.Ε.Δ.Ε. για τα ανοιχτά ζητήματα που παρατίθενται στο Μέρος Γ.

Αναμένοντας τις άμεσες ενέργειες σας και τη γραπτή τοποθέτησή σας επί των προαναφερθέντων θεμάτων, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,
Διοικητικό Συμβούλιο
Συντεχνίας Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας